1. Domů
  2.  → Co nabízíme

Co nabízíme

Služba Domov se zvláštním režimem je určena klientům starším 55 let, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého dlouhodobého nebo trvalého zdravotního stavu, který vede ke ztrátě schopností sebepéče, provádění běžných denních aktivit, ztráty orientace a samostatného pohybu, ztráty péče o zdraví a zajištění bezpečí, kontaktu se společenským prostředím.

Nedokáží obstarávat osobní záležitosti a uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

Jak chápat demenci

Demence způsobuje, že nemocný není schopen vést bez problémů samostatný život, zhoršuje se jeho soběstačnost, potřebuje pomoc s osobní hygienou, např. s WC, mytím a oblékáním, špatně se vyjadřuje, nepamatuje si nedávné události a jména, není schopen vařit, uklízet, nakupovat. Bloudí a chová se nepřiměřeně situaci, ani doma neví, kde je. Mohou nastat změny v chování (agrese). Nemocný ztrácí zájem o koníčky a oblíbené činnosti, je ohrožen sociálním vyloučením. Nemocný potřebuje specifickou péči a neustálý dohled.

 

Pro klienty zajišťujeme

UBYTOVÁNÍ

Ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. U jednolůžkových pokojů je sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Žádost zájemce o jednolůžkový pokoj je zařazena do pořadníku. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, signalizací pro přivolání pomoci a vestavěnými skříněmi. Svůj osobní prostor si může klient vybavit předměty, které v něm budou vyvolávat vzpomínky (obrázky, fotografie, oblíbený hrneček apod.). Po domluvě s personálem to může být i pohodlné křeslo nebo televizor.

STRAVOVÁNÍ

Klientům je podávána strava 5x denně, u oběda je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Máme zpracovaný vlastní dietní systém, kde jsou zastoupeny diety: základní a šetřící, diabetická a diabetická šetřící, výživná a individuální. Samozřejmostí je mechanická úprava stravy dle potřeb klienta. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné i tak i grafické podobě pro klienty hůře komunikující. Strava se podává v hlavní jídelně v přízemí budovy A. Klientům, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu docházet do hlavní jídelny, je strava podávána v malé jídelně na oddělení, kde je ubytován, nebo přímo na pokoji. Klienti mají možnost si zakoupit drobné občerstvení na recepci.

OŠETŘOVATELSKOU, ZDRAVOTNÍ
A REHABILITAČNÍ PÉČI

Péče je poskytovaná kompetentním personálem po celých 24 hodin.1x týdně dochází do Domova praktický lékař, předepsané léky podávají všeobecné sestry. Úsek rehabilitace je moderně vybavený a péče je klientům poskytována pod odborným dohledem fyzioterapeuta a rehabilitačního pracovníka.

AKTIVIZACI

Klientovi jsou nabízeny aktivity dle jeho schopností a možností na základě individuálního posouzení. Aktivizační pracovnice zajišťuje na každém oddělení aktivizaci Individuální či skupinovou. Na výběr je canisterapie (terapie se psem), muzikoterapie se zpíváním a doprovodem na harmoniku, pečení, fototerapie, reminiscenční terapie (vzpomínková), terapie v Zahradě paměti. Dále nabízíme účast na volnočasových aktivitách: hudební a divadelní vystoupení, grilování, sportovní dopoledne, mezigenerační setkání, oslavy narozenin klientů, bohoslužby v naší kapli…

INDIVIDUÁLNÍ PÉČI

Individuální plánování vychází ze zachovaných schopností a možností klienta, podporuje soběstačnost při všech úkonech péče o svoji osobu, orientaci, komunikaci. Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, který potřebnou míru podpory spolu s klientem naplánuje. V plánu aktuálně reaguje na změny zdravotního stavu a dodržování dohodnutého režimu.

SPECIFICKÉ SLUŽBY

Klientům, kteří nerozumí mluvenému slovu, je k dispozici tzv. alternativní – obrázková podoba nabídky služeb: jak vypadá režim dne, jaké mají klienti práva, jaké jsou možnosti aktivizace. Více zde.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Fakultativní služby jako je kadeřník, pedikúra, jednání v institucích, nákupy v obchodech v blízkém okolí domova jsou nabízeny nad rámec poskytované péče a jsou hrazeny klientem.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy nejsou časově omezeny, pouze je vhodné se přihlásit ošetřujícímu personálu. Návštěvy lze uskutečnit na pokoji, v jídelničce na oddělení (mimo dobu podávání jídla), v odpočinkových koutech na chodbách, v hale budovy A, kde je recepce a možnost si zakoupit
občerstvení. Případné omezení (např. z důvodu nepříznivé epidemiologické situace) sledujte v sekci Aktuality.

PODÁNÍ PODNĚTŮ, STÍŽNOSTÍ

Pokud má klient, nebo jeho rodina připomínky či stížnosti k poskytované službě, může podat písemnou stížnost do „Schránky na stížnosti“ umístěné v přízemí u výtahu budovy A, nebo na příslušném oddělení.

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Náš Domov nabízí možnost rodinným příslušníkům podílet se na péči o svého blízkého v rámci základní péče (např. asistence při podávání stravy, vycházky v rámci domova, podílet se na osobní hygieně, doprovod na plánovaná vyšetření) a účastnit se akcí pořádaných domovem (kulturní akce, grilování…) Po předchozí domluvě má rodinný příslušník možnost přespání v hostinském pokoji, objednat si společný oběd se svým blízkým, uspořádat mu oslavu narozenin. Za přítomnosti kněze v domově probíhá i vzpomínkové rozloučení se zesnulými, kterého se rodina může zúčastnit.

Domov se zvláštním režimem

kapacita 145 klientů

Cílová skupina:

Osoby starší 55 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit ani pomoci rodiny, ambulantních a terénních služeb. U těchto osob dochází ke ztrátě schopnosti běžných denních aktivit, a nakonec i ke ztrátě samostatné existence. Jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Často kladené dotazy